Fumitoshi Kanazawa

Sensei - 6th Dan

Sensei Fumitoshi Kanazawa 6th Dan.

Notable Achievements
  • SKI World Champion 2006
  • SKI Japan Champion 7 Times